Miesięczne Plany Pracy Zdalnej

Logowanie

Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do treści dedykowanych wyłącznie Rodzicom i Opiekunom naszych przedszkolaków.

PS. Nazwę użytkownika oraz hasło udostępnia Wychowawca grupy.

Godziny urzędowania dyrektora:

 od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-17:00

 

 

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „OLEŃKA”

 W SULEJÓWKU

Podstawa prawna:

 · Ustawa z dnia 7 października 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 2572 z późno zm.).

 · Rozporządzenie MENiS z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016r., poz. 895).

 · Statut Niepublicznego Przedszkola „Oleńka” w Sulejówku.

 

Cel procedury

 Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli 
z rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola.

 

Zakres procedury

 Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami/opiekunami oraz współuczestniczenie rodziców/opiekunów w życiu przedszkola.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Dyrektor:

 · planuje organizację pracy przedszkola (zasady, specyfikę, prawne uregulowania),

 · odpowiada za prawidłową organizację przepływu informacji przedszkola.

 

2. Nauczyciele:

 · planują organizację pracy w grupie,

 · udzielają informacji o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze),

 · dbają o prawidłową organizację przepływu informacji.

 

3. Rodzice (opiekunowie prawni):

- mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach grupowych i spotkaniach oraz na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty  

- maja prawo do uzyskiwania informacji o sukcesach, zachowaniu, postępach i trudnościach swojego dziecka.

 

Opis procedury

1. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego:

 a) zebrania z rodzicami / 1/2 x w roku

 b) spotkania obserwacyjne / 2x w roku

 2. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

 a) kontakty indywidualne z rodzicami dokumentowane są przez nauczycieli w zeszycie kontaktów.

 3. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu.

 4. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonymi spotkaniami

5. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach w godzinach : 12:30-14:30.

 6. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.

 7. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć lub sprawowania opieki nad dziećmi.

 8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:

 a) nauczyciela,

 b) dyrektora przedszkola,

 c) Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego dziecka i problemów dydaktyczno-wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają z nauczycielami grupy, specjalistami w przedszkolu – logopedą. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Przedszkola,

d) Ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych poprzez podnoszenie głosu na rozmówcę, agresywny charakter rozmowy bądź próby wywierania presji psychologicznej na nauczycieli lub pracowników przedszkola.

e) Godziny urzędowania dyrektora zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w wejściu do przedszkola,

 

Kontakt telefoniczny z dyrektorem możliwy jest od pon-pt w godz: 09:00-17:00.

 

9. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami. 

10. Procedura kontaktów z rodzicami wchodzi w życie z dniem podpisania.